Deze versie (2022/07/20 12:39) is Goedgekeurd door matricaria.De Eerder goedgekeurde versie (2022/07/02 20:09) is beschikbaar.Diff

Tabs toevoegen

BADESS

BADESS: Biologisch Autotrofe Denitrificatie met Elementaire Solfer(zwavel) Systeem

Alle informatie betreffende het BADESS. Gebruik de taps in de hoofding.

Het verwijderen van veilig opgeslagen stikstof in de vorm van nitraat is niet de oplossing van het bestaand probleem. Er wordt niets gedaan om de oorzaak van het overschot op te sporen en te corrigeren.

Het toepassen van BADES kan niet worden aangeraden voor aquarium systemen waar op regelmatige basis organische koolstofverbindingen worden toegevoegd met als doel het bestrijden van algengroei, het verwijderen van stikstof (nitraat?) en of fosfaat, het gebruik van bio-pellets enz. Lees de gebruiksaanwijzing van voor dat doel gebruikte producten voor de aanwezigheid van koolhydraten en of ander organische koolstofverbindingen. Indien betreffende een product de juiste inhoud of samenstelling niet wordt vermeld wordt het product beschouwd als niet veilig voor gebruik in een aquarium en dus ook niet combineerbaar met BADES. Het verhogen van het natuurlijk C/N ratio heeft tot gevolg dat de dikte van een biofilm toeneemt waardoor anoxische zones ontstaan en verstoppingen optreden, iets wat wij trachten te vermijden. Voor meer toelichting betreffende het toevoegen van organische koolstofverbindingen.

Het artikel "Sluiten van de stikstofkringloop in een ZMAS " "Toepassing van BADES"

Een BADESS is een ZMAS waarin de stikstofkringloop kan worden gesloten door de dagelijkse overproductie van ammoniakstikstof dagelijks te verwijderen bij middel van een BADES toepassing.

Nooit meer nitraatproblemen bij toepassing van BADES.

Een BADESS is een aquariumsysteem waarin BADES wordt toegepast bij middel van een BADES-biofilm reactor, een BADES bio-filter zoals zwavelkolommen, het SPC. In een BADESS wordt elementaire zwavel gebruikt als ondergrond voor een mixotrofe biofilm en als substraat voor zwavelbacteriën waarbij simultaan nitrificatie en denitrificatie plaats heeft. Een BADESS wordt gewoonlijk uitgebreid met een calcium reactor, een afschuimer of een bio-afschuimer.

Aquariumsystemen waarin BADES wordt toegepast met als hoofddoel ammonia-stikstof definiteif te verwijderen zijn BADESSystemen. In een BADESS worden geen anoxisch gehouden denitratoren gebuikt om de eenvoudige reden dat ze niet nodig zijn.

Een BADESS laat een veel hogere bio-belasting toe dan het heden (2017) voor rif- en gemengde rifaquaria algemeen toegepaste LNS (low nutrient system) . Dit geeft andere mogelijkheden en vooruitzichten betreffende het houden van een gemengd rif-aquarium en vergemakkelijkt het managen van een gemengd rifaquarium of elke ander ZMAS aanzienlijk.

Door gebruik te maken van BADES bekomt men een zeer effectief en gemakkelijk te gebruiken nitraat management systeem, een SBNMS.

Het stikstof beheer in een gesloten aquarium systeem blijkt nog steeds voor velen een probleem. Stikstofbeheer is nochtans zeer eenvoudig gebruik makend van een eenvoudig biofilter, AAM,het remineralisatiefilter, en BADES indien nodig.

Het gebruik van BADES verhoogt de dragende capaciteit van een aquariumsysteem niet! Het toepassen van BADES maakt het wel mogelijk een veel hogere dragende capaciteit te installeren en bijgevolg een veel hogere bio-belasting toe te laten. BADES kan als teveel beschouwd veilig opgeslagen stikstof in de vorm van nitraat effectief en veilig uit het systeem verwijderen indien dat zou nodig zijn. BADES kan de nitraatreserve op het door de gebruiker als ideaal beschouwd niveau houden.

Indien men het nodig acht om in te grijpen voor wat betreft de aanwezigheid een veilig opgeslagen stikstofreserve dan wordt er van uit gegaan dat de oorzaak van de aanwezigheid van nitraat is gekend en niet of niet meer aan de basis kan worden gecorrigeerd. Daar het nitraatniveau niet een onmiddellijke bedreiging vormt is het belangrijk dat methoden gebruikt voor het verlagen van het nitraatniveau niet meer risico inhouden dan de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid nitraat.

BADES

Een introductie tot BADES en het BADES Systeem.

BADES is een bio-chemisch proces dat in beperkte mate van nature voorkomt in elke biofilm. BADES kan worden aangestuurd in een BADESSysteem, waar zwavelgranulaat dienst doet als substraat en ondergrond voor de groei en het cultiveren van bacteriën die stikstofverbindingen kunnen oxideren en/of reduceren. (Nitrificatie en denitrificatie)

Vindt toepassing in aquacultuursystemen, bij zowel marine als zoet water aquaria, voor:
Het reduceren en verwijderen van ammonia.
Het verwijderen van nitraat.
Het controleren van het nitraatniveau.
Het sluiten van de stikstofkringloop. Het beheersen van het biologisch evenwicht.

Toepassingen

Er zijn in de loop der jaren verschillende methoden ontwikkeld om gebruik makend van zwavelgranulaat stikstof te verwijderen uit een aquacultuur systeem. Voor gebruik in aquaria worden geen batch systemen gebruikt. De weerhouden systemen zijn gebaseerd op een constante en regelbare aanvoer.
De zwaveldenitrator: een reactor gevuld met zwavelgranulaat met als doel nitraat te reduceren door toedoen van anaerobe autotrofe bacteriën. De doorstroming van de zwavelreactor wordt meestal beperkt om de reactor anoxisch ( < 0.5ppm O) te houden. De werking is beperkt bij toepassing van kleine reactoren zoals dat meestal het geval is in aquariumsystemen. Wordt voor waterzuivering toegepast, meestal bij gebruik van grote batch reactoren. Zeer gevoelig voor mismanagement bij gebruik van kleine reactoren. Wordt om deze reden niet aangeraden voor gebruik in kleinere live support systemen zoals huisaquaria.
Zoals de naam aangeeft is het een denitrator en heeft als doel het verwijderen van nitraatstikstof. Het toepassen verhoogt de bio-capaciteit van het systeem NIET.

De MAAO methode: uitgebreid beschreven , getest en toegepast door o.a. Marc Longouet.MLongouet2000) Zover mij bekent de methode die het langst in de praktijk wordt toegepast in zeewater aquaria.
Na de opstart wordt de doorstroming door de reactor maximaal aangepast met als doel zero nitraat en nitriet in het uitgangswater van de reactor. Om dit resultaat te bereiken wordt het volume van de reactor bepaald in verhouding tot de te verwijderen hoeveelheid stikstof, bepaald door het nitraatniveau en de doorstroming. De buisreactor wordt na de opstart niet volledig anoxisch gehouden waardoor een aan het nitraat niveau aangepaste doorstroming mogelijk is. Maerl wordt gebruikt als bron voor de toevoeging van calcium en carbonaat. Minder gevoelig voor mismanagement. Wordt sinds vorige eeuw met succes gebruikt in publieke en huis aquaria.
Wordt gebruikt als denitrator en het toepassen verhoogt de capaciteit van het aquariumsysteem nauwelijks of niet.

Het SLAD ( Sulphur Limestone Anaerobe Denitrification) systeem of de methode van Zhang T.C.Zhang2004). : kalk wordt toegevoegd om het rendement te verhogen van waterzuiveringinstallaties gebaseerd op BADES. Wordt op industriële schaal toegepast voor de zuivering van grondwater en drinkwater bij middel van batch- en wervelbed reactoren. Het toevoegen van kalk in de vorm van schelpgruis wordt heden algemeen toegepast bij toepassingen van BADES. De kalk neutraliseert de invloed van autotrofe activiteit op de alkaliniteit en pH. Het principe werd reeds in de jaren negentig van vorige eeuw toegepast o.a. in het MAAO voor het zuiveren van zeewateraquaria.

De BADES reactor, het BADESS: gepubliceerd in de Makazi Baharini wiki. Een verbeterde toepassing van een zwavelreactor. Afgeleid van de MAAO methode. Het volume van de bewegend bed reactor, de BADES reactor, wordt bij deze toepassing bepaald rekening houdend met de dagelijks te verwijderen hoeveelheid stikstof en de daarmee gepaard gaande aangevoerde hoeveelheid te gebruiken zuurstof. De doorstroming wordt geregeld in functie van de hoeveelheid dagelijks te verwijderen nitraat en het nitraatgehalte. Deze methode maakt het mogelijk de stikstofkringloop volledig te sluiten door dagelijks de dagelijkse overproductie van nitraatstikstof effectief te verwijderen, dit met een doorstroming van één à twee maal het totale volume van het aquariumsysteem per dag. Een grote hoeveelheid nitraatstikstof kan definitief worden verwijderd bij een laag nitraat niveau. Indien de reactor groot genoeg is wordt het systeem zelfregulerend. Een BADES-reactor vergt normaal toezicht en onderhoud. Zoals bij de MAAO methode wordt er naar gestreefd al het nitraat aanwezig in het ingangswater van de BADES reactor te verwijderen maar kan worden aangepast aan de noden. De BADES-reactor geeft de gebruiker controle over het nitraatniveau in het aquariumsysteem.
Een BADES-reactor wordt gebruikt als denitrator, voor het definitief verwijderen van nitraatstikstof, en draagt weinig of niet bij tot de verhoging van de bio-capaciteit van het aquariumsysteem.

Het SPC ( Sulphur Packed Columns) systeem: getest en beschreven door de Koreaanse onderzoekers Yong-Woo Hwang, Chang-Guyn Kim, In-jun Choo HwangEnCo2005). Gebaseerd op het natuurlijk zuurstofverbruik waardoor simultaan nitrificatie en de-nitrificatie plaats heeft. Rolletjes gevormd met zwavelgranulaat worden in het te zuiveren water gehangen. Door de bacteriële activiteiten aan de buitenkant wordt er zodanig veel zuurstof gebruikt dat er in de binnenste lagen een tekort ontstaat wat niet tijdig kan worden aangevuld, ideaal voor anaerobe activiteit. Een zeer effectieve methode en eenvoudig toe te passen. De werking kan een beetje gestuurd worden door het aanpassen van de dikte van de rolletjes, de lengte en het aantal. De toepassing voor aquaria en het gebruik van geconditioneerd zwavel werd gepubliceerd in de Makazi Baharini wiki.

Door zwavelrolletjes te gebruiken in een refugium verkrijgt men volledige controle over de stikstofvoorziening van het aquariumsysteem, dit door het aanpassen van de doorstroming volgens behoefte.

Het SPC verwijdert ammoniakstikstof definitief en draagt aldus bij tot een verhoging van de bio-capaciteit van het ZMAS.
Het BADES-kolommen systeem.

Het BADES Biofilm systeem of BBS: een evolutie van de BADES reactor, onderdeel van een BADESS, uitgedacht door CMF De Haes en gepubliceerd in de Makazi Baharini wiki. Mede gebaseerd op de werking van een biofilm op een zwavelkorrel. Simultane nitrificatie en mixotrofe denitrificatie in één en dezelfde reactor, de BADES biofilm reactor of BBR. In elke biofilm heeft denitrificatie plaats. Door de activiteit aan de buitenkant ontstaat er een tekort aan zuurstof in de onderste lagen van de biofilm waardoor anaerobe mixotrofe denitrificatie, zowel autotroof als heterotroof, kan plaats hebben. Door de aanwezigheid van het zwavelsubstraat, waarop de biofilm groeit, wordt de werking niet beïnvloed door een tekort aan organische koolstof. Er wordt naar gestreefd het dagelijks stikstofoverschot dagelijks definitief te verwijderen uit het aquarium waardoor de stikstofkringloop wordt gesloten, iets meer als het nitraatniveau moet worden verlaagd. Wegens de mogelijk zeer hoge doorstroming, tot meerdere keren per dag het totale systeem volume, kan een zeer laag nitraatniveau worden aangehouden bij een hoge ammoniak productie waardoor het houden van een gemengd rifaquarium met een hoge tot zeer hoge bio-belasting tot de mogelijkheden behoort. Zeer veilig daar zuurstoftekort in de waterkolom van de reactor wordt voorkomen.

Het BADES biofilter: hierbij wordt in een gewone bio het zand volledig of gedeeltelijk vervangen door zwavelgranulaat of gewoon op de bodem gestrooid
Toevoegen van zwavelgranulaat bij toepassen van een dikke bodem of bij toepassing van het Jaubert systeem.
Nitraatopbouw wordt voorkomen door het tekort aan geschikt bruikbaar zwavel op te heffen. De gebruiker heeft geen controle.

Het MAP BADES bio-filter of -reactor: Door het toevoegen magnesiumhydroxide aan het zwavel-calciumcarbonaat substraat worden de prestaties aanzienlijk verbeterd, zeker wat betreft het verwijderen van fosfaat. Zoals bij gebruik als substraat van beklede perliet korrels volgens TANAKA,TanakaEnCo2007-03) waardoor struviet wordt gevormd dat neerslaat. Op deze manier wordt ammonium, fosfaat en magnesium gebonden in gelijke hoeveelheden. De methode ontwikkeld door Tanaka en Co in 2006 heeft zo ver ik weet nog geen naam. Het proces dat struviet vormt wordt het MAP (magnesium, ammonium, fosfor) proces genoemd. Daarom krijgen alle toepassingen van BADES volgen Tanaka en Co het voorvoegsel MAP. De MAP BADES bio-reactor!

CMF De Haes 2007-2021
Alle rechten voorbehouden


MLongouet2000) Longouet, M., n.d. La biodénitratation autotrophe sur soufre en aquarium marin | Récifal. http://recifal.fr/chimie-de-laquarium-recifal/
T.C.Zhang2004) Development Of Sulfur-Limestone Autotrophic Denitrification Processes or Treatment Of Nitrate-Contaminated Groundwater In Small Communities - Final Report - denitrificationmtacfinalreport.pdf [WWW Document], n.d. URL http://mtac.isws.illinois.edu/mtacdocs/finalreports/denitrificationmtacfinalreport.pdf
HwangEnCo2005) Hwang, Y.-W., Kim, C.-G., Choo, I.-J., 2005. Simultaneous nitrification/denitrification in a single reactor using ciliated columns packed with granular sulfur. Water quality research journal of Canada 40, 91–96. http://www.baharini.eu/baharini/lib/exe/fetch.php?media=badess:182.pdf
TanakaEnCo2007-03) Tanaka, Yasuo, Atsushi Yatagai, Hiroshi Masujima, Miyoko Waki, en Hiroshi Yokoyama. “Autotrophic denitrification and chemical phosphate removal of agro-industrial wastewater by filtration with granular medium”. Bioresource Technology 98, nr. 4 (1 maart 2007): 787–91. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.03.015.
nl/badess/start.txt · Laatst gewijzigd: 2022/07/20 12:39 door matricaria
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki